Sevelen - lebendig, offen, mittendrin

Installation / Techn. Büro

Erwin Müller

Projektleiter / Offertwesen
E-Mail: e.mueller@sevelen.ch
Tel. +41 81 750 10 50
Fax +41 81 750 10 59
Ort 9475 Sevelen, Chirchgass 1

Johann Köck

Leiter Installationsabteilung / Lehrlingsverantwortlicher
E-Mail: j.koeck@sevelen.ch
Tel. +41 81 750 10 50
Fax +41 81 750 10 59
Ort 9475 Sevelen, Chirchgass 1

Volkan Oezkan

Techn. Büro
E-Mail: v.oezkan@sevelen.ch
Tel. +41 81 750 10 50
Fax +41 81 750 10 59
Ort 9475 Sevelen, Chirchgass 1